Weryfikacja wpływania na otoczenie różnorodnego przedsięwzięcia posiada ogromne znaczenie dla chronienia środowiska

Diagnoza oddziaływania na otoczenie jest kluczowym instrumentem prawnym dotyczącym chronienia środowiska. Rozporządzenie to pozostało wydane przez Radę Ministrów, a dotyczy różnorodnych przedsięwzięć, dla jakich żądana jest ocena wpływania na otoczenie oraz wydanie decyzji o środowiskowych uzależnieniach.

Dotyczy takich przedsięwzięć jak hale fabryczne, infrastrukturalne, większe obiekty mieszkalne, usługowe czy handlowe, a też drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przekazu ropy naftowej, towarów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, syntetyczne pojemniki wodne, także dla inwestycji przeprowadzanych na terenach zamkniętych i inwestycji polegających na zmianie lasu prywatnego czy należącego do Skarbu Państwa na użytek rolny. Przed rozpoczęciem inwestycji i złożeniem wniosku o każde pozwolenia na zapoczątkowanie budowy przeprowadzana jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

pozwolenia budowlane

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Ocena ta jest częścią postępowania w zagadnieniu ogłoszenia decyzji środowiskowej, a realizuje to narząd właściwy do wydania tej decyzji, czyli Regionalny Zwierzchnik Ochrony Środowiska albo starosta czy też dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójt, burmistrz czy też prezydent miasta. Zadanie przeprowadzenia oceny wpływania na środowisko ogłasza odpowiedni organ do ogłoszenia orzeczeń środowiskowych. Obrona środowiska posiada wielkie znaczenie w gospodarce Polski, ponieważ posiada duży wpływ na funkcjonowanie, stan zdrowia oraz życie człowieka, zwierząt i przyrody.

Czyste powietrze, żyzna gleba oraz czysta woda (urządzenia do uzdatniania wody) to fundament, który należy chronić. Tymczasem zanieczyszczenie środowiska obejmuje wielkie niebezpieczeństwo na zdrowie czy też życie i stwarza dużą degradacje na jakość ziemi oraz wody. Wobec tego ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma wielkie znaczenie dla środowiska, w którym ma zaistnieć inwestycja. Aczkolwiek każdy z nas może dbać i chronić otoczenie, w jakim mieszka.